REGULAMIN

POSNIK – Łukasz Pośnik
ul. Nocznickiego 23 lok. 134
01-948, Warszawa
NIP: 118 201 69 92
Regon: 360541286

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POSNIK – Łukasz Pośnik z 24 listopada 2016 roku

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego POSNIK – Łukasz Pośnik;
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.posnik.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
5. Usługi – usługi oferowane w Sklepie Internetowym świadczone przez POSNIK – Łukasz Pośnik;
6. Umowa – umowa o świadczenie Usług w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy POSNIK – Łukasz Pośnik a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
8. Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 ze zm)
9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i liczbę zamówionych Usług.

II. Postanowienia ogólne
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod POSNIK – Łukasz Pośnik.
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy, działający pod nazwą POSNIK – Łukasz Pośnik, prowadzony jest przez przedsiębiorcę Łukasza Pośnika prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą POSNIK – Łukasz Pośnik z siedzibą w Warszawie przy ul. Nocznickiego 23 lok. 134, 01-948 Warszawa, na podstawie wpisu do CEIDG prowadzonego przez Ministra Rozwoju RP posiadającego nr NIP: 118 201 69 92, Regon: 360541286
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
c) zasady zawierania Umów z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
2.5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa POSNIK – Łukasz Pośnik zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.posnik.com.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.8. Informacje o Usługach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4. POSNIK – Łukasz Pośnik może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez POSNIK – Łukasz Pośnik za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię POSNIK – Łukasz Pośnik.
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody POSNIK – Łukasz Pośnik.
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla POSNIK – Łukasz Pośnik,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy
4.1. W celu zawarcia Umowy za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.posnik.com.pl, dokonać wyboru Usługi z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Usług przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Usługi.
W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Usług,
c) wybranej metody płatności,
d) miejsca świadczenia Usług,
e) czasu, w którym Usługa będzie świadczona,
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z POSNIK – Łukasz Pośnik Umowy, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient nie otrzymuje wiadomości e-mail zawierającej ostateczne potwierdzenie Zamówienia.
4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
4.9. Umowa zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Warunki realizacji Usługi
5.1. Świadczenie Usługi jest ograniczone do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się w miejscu wskazanym przez Klienta lub oferowanym przez POSNIK – Łukasz Pośnik w trakcie składania Zamówienia.
5.2. Świadczenie Usługi następuje w terminie określonym przez Klienta w Zamówieniu.
5.3. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia i specyfikacji Usług objętych Zamówieniem oraz faktury VAT.

VI. Ceny i metody płatności
6.1. Ceny Usług podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne płatności.
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny tylko płatnością w systemie PayU.

VII. Prawo odstąpienia od Umowy
7.1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
7.2. Po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Klient ma prawo odstąpić od Umowy do chwili wykonania Usługi pod warunkiem zapłaty odstępnego w rozumieniu art. 396 k.c.w wysokości 20% zamówionej Usługi.
7.3 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować POSNIK – Łukasz Pośnik o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia woli zawierającego nazwisko/firmę Klienta, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer telefonu, numer faksu i adres e-mail i przesłać je pocztą elektroniczną na adres posnik@posnik.com.pl .
7.4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od Umowy i polityka zwrotów
7.5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy POSNIK – Łukasz Pośnik zwraca Klientowi wszystkie lub część otrzymanych od Klienta płatności w zależności od terminu , w którym nastąpiło odstąpienie od Umowy – zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 7.1 i 7.2.powyżej -, nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zastrzeże on w oświadczeniu o odstąpieniu na inne rozwiązanie.

VIII. Reklamacje dotyczące Usług
8.1. POSNIK – Łukasz Pośnik jako dostawca usług odpowiada wobec Klienta na zasadach określonych w art. 734-751 Kodeksu Cywilnego.
8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres posnik@posnik.com.pl. POSNIK – Łukasz Pośnik zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
9.1. POSNIK – Łukasz Pośnik podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić POSNIK – Łukasz Pośnik o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo na adres admin@posnik.com.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
9.5. POSNIK – Łukasz Pośnik zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Ochrona danych osobowych
10.1 Administratorem danych osobowych Klientów jest POSNIK – Łukasz Pośnik.
10.2. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą przez POSNIK – Łukasz Pośnik, przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu świadczenia Usług oferowanych przez Sklep Internetowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu świadczenia Usług. Klientowi przysługuje prawo wglądu do danych osobowych ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zakres danych wskazanych
w formularzu Zamówienia.
Dane osobowe Klientów przetwarzane będą wyłącznie w celu świadczenia Usług i zostaną bezpowrotnie usunięte po likwidacji konta.
Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz jest zobowiązany do informowania droga mailową na adres admin@posnik.com.pl o każdej zmianie w zakresie danych osobowych.

XI. Postanowienia końcowe
11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy POSNIK – Łukasz Pośnik a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy POSNIK – Łukasz Pośnik a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę POSNIK – Łukasz Pośnik.
11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.